Мениджърско Обучениe

Слабите резултати във всеки един бизнес обикновено са резултат от лошо управление или липса на управленски умения сред мениджърския екип. Когато една фирма разчита на недобре подготвени мениджъри, липсва правилната методология в работата, налице е неумение за мотивиране на персонала от страна на ръководителите, то тогава резултатите рядко оправдават очакванията на собствениците. Ключов фактор за успеха на една компания е високото професионално ниво на екипа от мениджъри, които стоят начело на отделите и на върха на компанията.
Нашите бизнес консултанти ще организират практическо обучение на вашите ръководни кадри от най-ниско до най-високо ниво в йерархията на фирмата. Практическите обучения се осъществяват в реална работна среда, като специализираните консултанти на "Бизнес Форуърд" работят заедно с мениджмънта на вашата фирма. Крайната цел на този процес е да може вашите мениджъри да постигат резултатите, които вие искате с минималнен разход на ресурси и средства. Оттам вашата компания ще бъде и по-конкурентна на пазара.

Обучение в реална фирмена среда
Нашето управленско обучение включва теоретична част, но участваме и заедно с мениджърите на фирмата ви при управление на работния процес. Така, на място коментираме слабости, показваме пропуски и даваме съвети за управление на подчинените служители и подобрение на бизнес процесите.


Разработване на методология за контрол и управление на бизнес процесите във фирмата
Разработваме конкртетна методология по възлагане на задачи, изпълнение и контрол за нуждите на дадената компания.По време на обучението разглеждаме в детайли цялaта методология на мениджърско управление – планиране, поставяне на цели, изпълнение, текущ контрол, отчетност и оценка на постигнатите резултати от отделите на фирмата.


Обучение на ръководните кадри на фирмата
Нашият екип от специалисти консултанти предава на вашите мениджъри теоритичните основи на доброто управление и ръководене на екип. Теоретичните основи са обвързани винаги с конкретни примери и от реалната работа и наблюдения в конкретната компания. Нещо повече, целта ни е да изградим познания у вас като мениджъри, как да постигнете устойчивост в развитието на вашия екип или компания и какви правила трябва да установите, за да може това да се получи.


Как протича обучението на мениджърите
Обучението във фирмата протича в два етапа - първият етап е запознаване със спецификите на дейността и инструментите за контрол, които се използват от мениджърите на компанията, а така също и първоначална оценка на нивото на мениджърите спрямо световните стандарти. Вторият етап е реалното обучение с конкретни примери, констатации и съвети на база събраната в първия етап информация и оценка.


Резултат от обучението на мениджърите на фирмата
Обучението на ръководния екип приключва с писмен отчет към ръководството на компанията за констатациите и резултатите от проведеното обучение и предприетите стъпки за подобряване нивото на мениджърския екип.