Консултиране при окончателния избор на мениджъри

Подборът на подходящ кандидат за ключова или мениджърска позиция е от най-голямо значение за успешната работа на всеки отдел и компания. „Бизнес Форуърд“ ще ви осигури най-добрия избор за ръководител, независимо дали той е сред настоящи служители на компанията или външни кандидати. Опитът и познанията ни в управленското консултиране на големи компании, както и продължителната ни работа с техни ключови мениджъри, ни помага бързо да разпознаем потенциала и слабостите на всеки един кандидат. „Бизнес Форуърд“ предлага и цялостна услуга по подбор на мениджъри, но ако сами осъществявате подбора или сте се доверили на някоя от традиционните фирми за подбор на персонала, то можете да се възползвате от нашата консултантска услуга по окончателен избор между топ кандидатите за позицията ви.

Нашите наблюдения от дългия ни опит при работа с мениджъри на различни нива и в компании от всички сектори на икономиката показват, че много често избраните за тези позиции кандидати нямат нужните качества да бъдат добри мениджъри.

Целта на услугата ни по консултиране при окончателен избор на ръководни кадри е с нашите експертни познания по мениджмънт, да гарантираме избора на най-добрия кандидат за мениджър за вашата организация. Как и на кои етапи ви помагаме при този тип услуга:


Подбрани кандидати за мениджърската длъжност
Вие или външна фирма е осъществила предварителното набиране на кандидати за мениджърската или управленска позиция, а ние се вклюваме, когато сте ограничили избора си до няколко кандидата.


Провеждане на окончателни интервюта с кандидатите
Нашите експерти съвместно с вас или вашите служители от отдел Човешки ресурси провеждат заключителните интервюта с кандидати. На тези интервюта ние анализираме кандидата с уникален подход и примери от дългогодишния ни опит, за да разберем дали притежава задължителните за управленския процес умения и качества.


Подробен писмен анализ на кандидатите
Нашият екип изготвя писмен анализ със силните и слаби страни на кандидатите и с препоръка кой и защо би бил най-подходящ.


Бъдещи мерки за развитие на мениджъра
На база слабите страни на избрания кандидат изготвяме и препоръки за следене на неговата работа, както и необходимите бъдещи обучения.Ако искате да извършим цялостния процес по подбор на мениджъри или супервайзори във вашата компания, то тогава се запознайте с услугата ни подбор на мениджъри и ръководители - среден и висш мениджмънт.