Анализ на приходите и разходите

При този тип анализи екипът от консултанти на "Бизнес Форуърд" анализира в детайл източниците на приходи, както и тези на разходи, за да можем да предложи най-правилните решения за оптимизация на работата, увеличаване на продажбите и намаляване на разходите на компанията.

Как протича анализът на приходите и разходите при компания-клиент?Лична среща с ръководителите на отделите и компанията за получаване на обща информация за дейността.


Събиране на отчетна документация, използвана от отделите на фирмата.


Предварителен анализ на събраната информация от компанията-клиент.


На базата на анализа на събраната информация, се определят критични показатели и негативни тенденции.


Консултантите ни изготвят подробен отчет с всички етапи на анализа, направени констатации, мерки и предложения за подобряване на приходната част на фирмата.