B-Ficient - Контрол на ефективността

Всяка една съвременна компания, за да може да изпълнява дейността си ефективно и да има обективна представа за състоянието, потенциала и възможностите си, е необходимо да разполага с подходящо софтуерно решение.

Нашият бизнес софтуер (ERP модул) за подобряване контрола и ефективността, намаляване на разходите и оптимизация на работата във фирмата ще ви предоставя във всеки момент ясна картина за състоянието на бизнеса и възможностните за подобрение. Специално подбраните и включени показатели за отчитане състоянието на фирмата, нивото на ефективност и производителност, са резултат от дългогодишния опит на нашите бизнес консултанти в безброй проекти и компании от различни сектори.

Защо да внедрите софтуер за контрол на ефективността в управляваната от вас компания или отдел?B-Ficient - софтуерът като средство за измерване на ефективността на дейностите в компанията

B-Ficient е нашият новаторски софтуерен продукт за отчитане и производителността и ефективността на отделите в управляваната от вас фирма. B-Ficient е неразделна част от бизнес услугата ни по анализ и внедряване на методологията за оптимизиране на бизнеса ви и начина на мислене на вашите служители.


B-Ficient - софтуерът като инструмент за обективно представяне на реалните възможности на фирмата

С помощта на B-Ficient ние изграждаме цялостна методология за постигане на устойчиво развитие и разстеж на компанията. На база на заложени стандарти и ежедневни данни B-Ficient позволява генерирането на неограничен брой и видове отчети с различни сечения. Тези отчети са пълни с ключови показатели за ефективност на бизнеса като - „работна ефективност на персонала“, „ефективност на производствено оборудване“, „% неоползотворени ресурси“, “загуба в лева от неоползотворени ресурси“.


B-Ficient - софтуерът като средство за определяне на ключови цели

Точността и обективността на системата дава възможност на мениджърите да поставят цели за изпълнение от своите служители по всеки ключов показател. На базата на обективните показатели се изгражда и честна система за оценка и поощряване на персонала на компанията.

Това е и нашето разбиране за устойчиво развитие на фирмата и бизнеса като цяло. Всяка една бизнес единица в компанията трябва да е органзииарана и мотивирана така, че да да дава всичко от себе си.