Управленски Инструменти за контрол

Много често на теория, а и на практика се сблъскваме с факта, че методологията и контролните инструменти на най-ниско ниво в йерархията се оказват не по-малко важни от управленските отчети. Нашите експерт консултанти знаят, че всичко е в детайлите и обръщат особено внимание на липсата или слабостите на всеки един контролен формуляр или инструмент.

Консултантите на "Бизнес Форуърд" анализират и подобряват всеки един ваш управленски инструмент, създават нови и и ги внедряват в реалната ви работа, така че да се гарантира по-добрият контрол над ефективното и качествено изпълнение на всички дейности във фирмата-клиент.

Ключовият въпрос за всеки ръководител е как да осъществи максимално добър контрол.

Правилни формуляри – какво, как, кой, кога....
За да има ефективен контрол над дейността е много важно какви точно инструменти (формуляри, чеклистове) и с какво точно съдържание, се прилагат в ежедневната дейност. За това ние обръщаме специално внимание на тези на вид елементарни инструменти и анализираме всеки един от техните елементи, за да се гарантира оптималния контрол над дейностите.

Например: Ако в дадена компания и отдел определен параметър от работата е критичен за крайният продукт и трябва да се следи многократно през деня, а към момента се прави в края на деня и то нередовно, това се счита от нас за сериозна слабост. По този начин проблем ще се констатира, когато част от стоката може да е вече при клиента, а това води до преки и косвени загуби (влошено качество на продукта/услугата, негатовен имидж, рекламации, загуба на клиенти и пазарен дял).


Ефективен управленски контрол
Всеки един инструмент за контрол сам по себе си е безполезен, ако не се използва от съответния мениджър. Това ще рече, че за да имаме максимално добър контрол, отделните инструменти трябва да се проверяват редовно от ръководителите. При констатирани отклонения, те трябва да вземат бързи и адекватните решения за отстраняване на конкретния проблем, така че той да не се повтаря в следващите периоди (час, ден, месец).