Стимулиране развитието на компанията

Да се постигне устойчив бизнес модел включва множество фактори, като наличието на уникални идеи и цели, продукт или услуга в полза на клиентите и общестовото и всичко това да е комбинирано с добър контрол над работата и мотивиращо отношение към персонала на компанията.

Мотивираният екип на компанията не идва просто на работа, той работи с удоволствие, преследва поставените от мениджмънта цели и постоянно търси възможности за развитие и подобрение. Служителите на такива компании знаят че усилията им ще бъдат обективно оценени и възнаградени от материална и нематериална гледна точка.

Консултантите на Бизнес Форуърд изграждат цялостна система за устойчиво развитие на вашата фирма чрез съвместен проектСправедливо финансово стимулиране на персонала на фирмата
Един от най-ефективните методи за поощряване на персонала е посредством допълнителни финансови стимули. Изключително важно за успеха на този вид поощряване е той да се основава на обективни (справедливи) критерии, показатели или оценка. Без да съществува „честен“ метод за оценка на персонала във фирмата, финансовият бонус обикновено не постига желания положителен резултат, а дори многократно по-негативен.


Фирмени показатели и финансово стимулиране
Веднъж внедрена, нашата методология за обективно измерване на ефективността и особено в съчетание с приложението B-Ficient, компанията ви ще има справедлива система за финансово стимулиране. Нашите отчети разполагат с показатели за ефективност, които може да се анализират по отдели и на базата на тях да се предоставят бонуси на персонала.


Методи на нематериално стимулиране и поощряване
Нематериалното поощряване е често пренебрегвано за сметка на финансовото, от голяма част от мениджърите на компании. Това е грешка, защото всеки мениджър е ограничен от бюджета да раздава безкрайни финансови бонуси. Нематериалните бонуси са онези, които създават чувство на лоялност и екипен дух в персонала на компанията. За постигането на тези цели, които реално са двигателят движещ всяка организация напред, ние изграждаме система за комплексно стимулиране и мотивиране, съобразена със спецификата на компанията-клиент.


Култура на отвореност към промени в компанията
Промяната е жизнено важна част от всеки бизнес, за да може той да се развива и да е конкурентно способен. От друга страна по природа всеки човек изпитва страх от промените. Менидмънта на компанията трябва да убеди служителите си, че промените са нещо позитивно и че много от идеите могат да дойдат от тях самите.
Нашата методология ще покаже на служителите на фирмата ползата от промените и ще им даде инструментите за тяхното приложение. Тя, съчетана с правилните стимули (финансови и нематериални), ще накара служителите Ви сами да откриват и предлагат възможности за развитие на компанията и бизнеса, което ще доведе до устойчиво развитие, повече продажби и приходи.