Често проблеми на бизнеса

В тази секция сме включили конкретни въпроси и проблеми, които често нашите консултанти са срещали в работата с бизнес клиенти и не са рядкост в повечето компании.
Мениджърите в компанията отлагат решаването на проблеми, обсъждани на оперативки!


 • Имате ли изградена система или методология за проследяване и контрол над решаването на възникнали проблеми в ежедневните дейности на фирмата?
 • Изисквате ли от мениджърите на компанията да дадат конкретен реалистичен срок за изпълнението на задачите и контролирате ли спазването на тези срокове?
Мениджърите и работниците в компанията недоволстват, че често работят при максимална натовареност.


 • Имате ли изградена обективна система за измерване на натовареността на отделите на компанията?
 • Ако служителите действително са натоварени, тази натовареност дължи ли се на реални по-големи обеми работа, или е по-скоро резултат от лоша организация на работата?
 • Имате ли конкретна методология за организация и оптимизация на работните процеси във фирмата?
Персоналът (мениджъри и служители) на фирмата е постоянно недоволен от размера на заплащането.


 • Разполагате ли с прозрачна и обективна система за оценка и възнаграждение на персонала на вашата компания?
 • Ако възнагражденията на служителите са близки до средните за сектора, то сигурни ли сте тогава, че вашата бонусна система е най-добрата?
 • Представяте ли резултатите от работата на служителите от отдела, за да имат реална представа за собствената им ефективност и какво възнаграждение заслужават?
Много често служителите в компанията изостават с изпълнението на задачите ( продуктите, услуги)!


 • Имате ли изградена обективна система за измерване на натовареността на служителите в отделите на фирмата, за да проверите дали изоставането е в плана е оправдано?
Ръководителите на отделите в компанията се затрудняват да дадат точна оценка колко време и ресурси са необходими за изпълнението на определена задача!


 • Имате ли изградена обективна система за измерване на натовареността на служителите, за да можете да прецените колко време е необходимо за изпълнението на задачите?
Често разбирам със закъснение за възникнали важни проблеми в отделите на компанията и не винаги от преките мениджъри!


 • Има ли компанията Ви система и методология за отразяване на проблемите на най-ниско ниво и последващото им предаване на мениджърите?
 • Ако разполагате с такава система, то използвате ли най-подходящите инструменти (формуляри, софтуерни продукти и други) за нейното приложение в бизнес процесите на компанията?
 • Имате ли ясно изградена система за контрол и йерархия на отговорностите за дейностите в компанията?
Често наблюдавам нередности в реалния работен процес в компанията, които водят до негативни резултати за бизнеса(недоволни клиенти, некачествено изпълнение, намалени приходи)!


 • Защо се случват тези нередности и каква е ролята на преките ръководители за отстраняването им?
 • Имат ли достатъчно точно определени отговорности медиджърите и ръководителите на средно и ниско ниво в йерархията?
 • Разпределено ли е правилно времето на преките ръководители, така че да могат пълноценно да извършват основното им задължение – контрол и следене за проблеми и нередности в отделите на компанията?
Намерете отговори на въпроси, които често възникват при управлението на бизнеса (компанията)