Справяне с конфликтни ситуации и Преговори

Умението за разрешаване на междуфирмени или вътрешнофирмени конфликти и умелото преговаряне са основно умение за всеки мениджър в голяма компания или средна фирма. Като се започне от залагането на бизнес и финансовите цели за тримесечието, предвиждането на продажбите в бъдещето и се стигне до това кой кандидат е най-подходящ за предлаганата във вашата фирма работа, та дори и това къде да празнувате новогодишните празници. Преговорите и „пазарлъка“ могат да се използват за големите и малки фирмени задачи с цел разрешаване на потенциални конфликти в бизнес екипа и вземането на конкретни фирмени решения.

Разрешаване на конкфликти на работното място
Преговорите влизат в действие когато две страни имат сходни цели но имат различна представа за това как да достигнат то тези цели. Разрешаването на споровете е изходът, който може да потуши тези конфликти и да гарантира постигането на желаната бизнес цел. Разрешаването на конфликтните ситуации може да се постигне по разнообразни начини, та дори и посредством пасивни действия, като например да се избягва спорният въпрос, така че едната страна да позволи на другата да вземе крайното решение. Независимо от подхода, умението да се потушават и разрешават успешно споровете и конфликтите е важно средство за постигане целите на компанията. Причините за конфликти в компанията: Различни причини могат да доведат до разпалването на спор по време на фирмени преговори. Обичайни причинители на конфликти са ситуации, при които колебливостта на едната от страните наделява над решителността, конкуренцията над контрола на ситуацията, има различия в отношенето към работния процес, проблеми в комуникацията, личи и ценностни различия. Така например ако в ежедневна ситуация двама човека, които живеят на противоположните страни на града искат да гледат заедно филм може да възникне спор за това кое кино да посетят. Ако едната страна успее да убеди другата да дойде до киното, което й е най-удобно, то другият човек остава неудовлетворен от избора и това вбъдеще може да доведе до конфликт.

Модели за насрещна реакция
Реакциите на страните в конфликтните ситуации по време на преговори може да варират. Може да очертаем пет модела на реакция на конфликт: когато хората отговарят със съревнование, компромис, избягване, сътрудничество и приемане. Всеки един от тези пет модела на поведение може да се осъществи чрез налагане или сътрудничество. И макар да няма правилен и грешен метод за разрешаване на конфликти, има грешни и правилни моменти за употребата на всеки един от тях. Ако се налага да управлявате преговорите между група хора, внимателно преценявайте ситуацията и ползвайте всеки един от тези методи според спецификите на ситуацията.

Ограничаване възможностите за действия по разрешаване на конфликти
Има известни ограничения, които могат да се изправят пред осъществаването на ефективното разрешаване на конфликти във фирмата. Те обхващат такива особености на средата като това къде стоите вие в конфликтната ситуация (Мениджър или служител сте?, Имате ли правомощия да предложите гъвкаво решение на проблема? и други), какво очаквате като резултат от разрешаването на спора, с колко власт разполагате. Полът също може да изиграе роля при управлението на определен конфликт във фирмата – раличните полове може да са свикнали от малки да подхождат по различен начин към проблемите и тяхното разрешаване, а това може да се прояви по-късно и при ежедневната им работа и преговори. Подобни ограничения не биха могли изцяло да попречат на процеса по разрешаване на конфликти, но могат да го забавят или усложнят.


Ключови моменти, свързани с темата:Бизнес Форуърд предлага разработване и внедряване на индивидуални методологии за оптимизиране на работната среда.
Свържете се с нас:
office@b-forward.com
тел. +359 2 444 33 66

<< Вижте останалите статии