Слаба екипна работа в компанията

Успехът на всеки един бизнес се основава на ефективната екипна работа сред персонала на фирмата, както и на сътрудничеството между всички нейни звена и служители. Когато служителите не успеят да се сработят и да действат като едно цяло (екип), всички бизнес начинания и цели на мениджмънта стават неимоверно трудни за осъществяване. Допълнителен ефект за фирмата от липсата на екипен дух е превръщането на работната среда в негативна и деструктивна за работещите в бизнес организацията.

Междуличностни конфликти на работното място
Работата заедно в екип изисква да се работи организирано към постигане на целите на екипа и компанията (бизнес организацията). Когато съперничещи си характери (служители) работят заедно, това може да доведе до проблеми за екипа на фирмата. Обикновено това се случва, когато в екипа има такива членове, които внасят негативна енергия. Ясен пример за този тип поведение са случаите, когато служители или членове на екипа търсят прекалено голямо одобрение от ръководителите и мениджмънта и по този начин развалят добрата атмосфера и продуктивността в екипа на компанията. Това са типът колеги в службата, които искат винаги да поемат инициативата в ежедневните дейности или обсъждания на проблеми, както и онези които постоянно не успяват да дадат положителен принос за общите цели на екипа и бизнес организацията.

Определяне на роля в работната среда
В продуктивна екипна среда ролите на всички служители са добре дефинирани и осъзнати от членовете на екипа на компанията. Повечето случаи на лоша екипна работа са резултат от ситуации, в които ролите на отделни членове на екипа се препокриват или когато членовете не могат да определят тяхното място и роля в конкретния момент. Продуктивните фирми и техните екипи представляват добро съчетание на индивидуалности и характери, които стартират, развиват и реализират нови бизнес идеи и начинания. В случаите на лоша екипна работа, членовете на екипа или фирмата не са убедени в своите отговорности и задължения или изпитват трудности да ги определят. Това неминуемо води до слаба комуникация, затрудения при вземането на бързо решение и невъзможност на екипа да постигне общата бизнес цел.

Негативни резултати за фирмата
Слабата екипна работа може да създаде чувство на объркване в екипа, отдела и цялата фирма. Примери за лоша екипна работа между отделите на компанията са неуспех в навременна обмяна на полезна инофрмация, както и невъзможността да се координират нуждите и целите на всяко едно от звената. Невъзможността да се идентифицират проблеми, като лоша комуникация или липса на интерес в чуждите успехи, както и не предприемането на мерки за тяхното коригиране, могат да бъдат пагубни за всеки един бизнес и компания.

Заключения за екипната работа
Най-сериозните причини за лошата екипна работа са липсата на цялостна мениджърска визия и неумението да се предадат по най-добрия начин целите на бизнес организацията и очакванията на мениджмънта. Постоянната обратна информация от страна на мениджърите за личните или екипни постижения и ефективност на персонала, помагат да се предотврати влошаването на екипния дух във фирмата и бизнес организацията. Силните лидерски качества на ръководителите на екипа или отдела и тяхното умение да се справят с конфликтни ситуации, като извличат положителното от тях, може да помогне да се поддържа продуктивна екипна среда и корпоративна култура.


Не се колебайте да вземате правилните мерки, за да постигнете добър екипен дух във вашата бизнес организация. Ако изпитвате някакви трудности в определени аспекти на постигането на перфектна бизнес организация и успешен фирмен екип, който да следва вашите бизнес цели, винаги можете да се обърнете към нашата консултантска компания и екипът ни от консултанти и специалисти.

Ключови моменти, свързани с темата:Бизнес Форуърд предлага разработване и внедряване на индивидуални методологии за оптимизиране на работната среда.
Свържете се с нас:
office@b-forward.com
тел. +359 2 444 33 66
<< Вижте останалите статии