Стресираща работна среда и мениджъри - отражение върху резултатите на компанията

Успехът на всеки един бизнес се основава на ефективната екипна работа сред персонала на фирмата, както и на сътрудничеството между всички нейни звена и служители. Когато служителите не успеят да се сработят и да действат като едно цяло (екип), всички бизнес начинания и цели на мениджмънта стават неимоверно трудни за осъществяване. Допълнителен ефект за фирмата от липсата на екипен дух е превръщането на работната среда в негативна и деструктивна за работещите в бизнес организацията.

Стресът е почти неизбежен фактор във всеки един вид работа и работно място и отделните служители, работници и мениджъри изпитват стрес на различно ниво. Служителите на компанията ви могата да преживяват както физически, така и психологически стрес (който е по-честия случай). Най-интересното е, че се наблюдава и друго разделение на стреса – на положителен и отрицателен. Отрицателният или негативен стрес на работното място може да доведе до множество проблеми, които неминуемо в последствие ще имат негативни последствия върху служителите, мениджърите и не на последно място на компанията и бизнеса.

Задачи пораждащи стрес в службата
Стресиращата и повтаряема работа и задачи могат да имат негативини психологически ефекти върху подчинените ви служители. Затова е много важно собствениците и ръководители на малки и средни по големина фирми да структурират производствените и административни задачи и дейности по такъв начин, че да ограничат до минимум стресът от изпълняваното от служителите едно и също нещо в продължение на години. Областите и професиите, в които не се изисква абсолютно никаква креативност или възможност за професионално израстване и развитие, могат да бъдат изключително стресиращи за служителите на компанията. Подобен е ефектът и когато служителите или мениджърите на по ниско ниво не са напълно наясно със стратегическото значение на тяхната позиция в компанията и тяхната полезност за постигане на поставените от висшия мениджмънт цели (таргети). Негативните резултати от изпълняването на повтаряеми по-скоро машинни дейности се изразява в устойчив спад на продуктивността на служителите и работниците, увеличаване на грешките и брака в работата и в крайна сметка отлив на качествени кадри към конкурентните ви фирми.

Стресиращи взаимоотношения в работата
Непродуктивни или враждебни междуличностни взаимоотношения в службата както между самите служители, така и между тях и мениджърите неминуемо водят до отрицателни ефекти върху самочувствието на персонала, като увеличават нивото на стрес на всички в организацията. Задължително за вас като собственик или мениджър на фирма е да създадете правила на работното място, които да са основани на принципите на взаимното уважение и професионализъм.

Физически стрес в резултат на работата
Негативният физически стрес на работното място може да бъде породен от множество фактори като възлагането на служители да вдигат сами големи товари, налагането на работа с извънредни часове и поемането на двойни смени или при административния персонал да се извършва само една и съща дейност по безброй път всеки ден. Най-сериозният проблем при физическите травми и стрес е самата травма, но това допълнително може да се отрази и на финансовото състояние на служителя. За вас като мениджър на компанията ефектът може да е още по-негативен, ако служителят реши да заведе дело срещу вас и управляваната от вас компания.

Стресирани мениджъри
Добрите мениджъри са най-ценният ресурс на всяка една фирма, но много често се случва собствениците на компанията да не оценяват достатъчно високо тяхното значение и принос аз организацията. Нещо нормално е в съвременната бизнес среда мениджърите да се претоварват с работа и да са постоянно под напрежение за постигане на по-добри и по-добри резултати. В крайна сметка подлагането и на мениджърите на прекалено високо ниво на стрес води до ниска ефективност в процеса на вземане на стратегически решения, което е пагубно за развитието и бъдещето на цялата бизнес организация.

В заключение можем да кажем, че висшия менидмънт на компанията трябва да се старае да създаде в управляваната от него фирма или отдел среда на взаимно уважение. Не забравяйте, че вашите служители са хора и личности, които имат нужди също както вие. Спазването на тази философия в дългосрочен план ще донесе на вас и фирмата много повече позитиви, отколкото някога сте очаквали. Накарайте вашите служители да се чувстват на работа сякаш работят за „приятел“ или най-малкото сякаш развиват бизнес, в който имат реално участие. Не се колебайте да се свържете със специалистите на нашата консултантска компания, ако имате нужда от консултация по създаването на среда предразполагаща устойчиво бизнес развитие и изграждане на стимулираща бонус система за служителите, така че да ви служат вярно дълги години.Ключови моменти, свързани с темата:

  • Стрес на работното място
  • Мотивираща среда за служителите
  • Мотивиращо заплащане за служителите
  • Практическо обучение на мениджъри
  • Персонал на компания мотивиране
  • Професисонално обучение на персонала
  • Избор на правилния мениджър


Бизнес Форуърд предлага разработване и внедряване на индивидуални методологии за оптимизиране на работната среда.
Свържете се с нас:
office@b-forward.com
тел. +359 2 444 33 66

<< Вижте останалите статии