Внедряване на бизнес софтуер и използване на специализирана консултантска компания

Софтуерът за управление на бизнеса (Системи за Управление на Бизнеса – ERP) е звеното, което осъществява бизнес връзката между събирането на данни от дейността на компанията и последващия процес на взменане на стратегически и краткосрочни бизнес и управленски решения. Повечето управленски системи (ERP – ЕРП) предоставят огромно количество ежедневни бизнес данни и имат безкрайни възможности за генериране на бизнес отчети. В общия случай тези програми дори предлагат функционалност и информация, която надминава нуждите на собственика или мениджъра на една малка компания. Все пак, за една малка или средна по големина фирма подходящ софтуер за управление на ефективността (ERP или друг специализиран бизнес софтуер) би донесъл допълнителна стойност. Допълнителната стойност за компанията може да се изрази в подобрение на ежедневните бизнес процеси, намаляване на разходите, увеличение на приходите или просто повишаване на качеството на крайния продукт или услуга на фирмата (бизнес организацията).

Ползи от бизнес софтуера
Много често ефектите и ползите от един бизнес софтуер или програма не са очевидни. Всеки един мениджър на компания очаква да усети ползите от инвестицията в бизнес софтуер незабавно след неговото внедряване. Това е нормално, когато компанията прави не малка инвестиция, но това не са реалистични бизнес очаквания. Процесът на прилагане на нови бизнес решения (ERP или друг специализиран бизнес софтуер) продължава с месеци и отнема време, докато служителите на компанията започнат да използват тяхната функционалност пълноценно. Но след като се премине този преходен етап, ползите от използването на бизнес софтуерните решения бързо задминават очакванията на мениджмънта на компанията.

Избор на бизнес софтуер
За да може да се гарантира положителният ефект за фирмата от инвестицията в един нов бизнес софтуер (ERP или друг специализиран бизнес софтуер) е изключително важно мениджърите да имат точна стратегия и цел за използването на приложението и да изберат най-подходящото решение. Мениджърите трябва да подберат най-доброто бизнес решение за своята компания на най-добрата цена. Много често ръководителите на компанията не са наясно с подробностите около един проект по внедряване на нов бизнес софтуер и поради този факт не успяват да направят най-добрия избор на софтуерна компания и продукт. В договорите има неясни параметри, които по-късно стават причини за софтуерните компании да изискват допълнително заплащане за своите услуги. Истината е, че тези недоразумения идват не толкова от желанието на някоя от страните да спечели повече, а по-скоро от непознаването на същността на работата на всяка една от страните по проекта – двете страни по договора просто не говорят на един и същ език.

Ролята на консултантите
Нашият опит ни е убедил, че винаги е по-изгодно за мениджмънта да използва като посредник специализирана консултантска компания по внедряване на бизнес софтуер и подобряване на дейността, чиито опитни консултанти да ви консултират по време на цялостния процес през създаване на задание, подбор на на софтуерни компании и продукти, договаряне на условия, изготвяне на договор с максимално детайлни условия, контрол на процеса на внедряване на бизнес софтуера и оценка на финансовите ефекти от проекта. Винаги можете да разчитате на нашите специалисти-консултанти относно всякакви въпроси, свързани с решения за подобрение на бизнеса и внедряване на бизнес софтуер (ERP или друг специализиран бизнес софтуер). Не забравяйте, че инвестицията за консултантски услуги се възвръща в неколкократен размер и спестява на мениджмънта на компанията много главоболия.


Ключови моменти, свързани с темата:Бизнес Форуърд предлага разработване и внедряване на индивидуални методологии за оптимизиране на работната среда.
Свържете се с нас:
office@b-forward.com
тел. +359 2 444 33 66

<< Вижте останалите статии