ERP системите – предпоставка за успеха на всеки модерен бизнесОпределение за управленска система на ERP (ЕРП)
Управленските информационни системи са неразделна част от всяка една бизнес организация в наши дни. Мениджмънт информационните системи се състоят от хардуерна и софтуерна част, към които неразделна част са и необходимите бизнес процеси, нужни за ефективното управление на потока от данни и информацията в компанията. Информацията, която предоставя МИС или по-познати днешно време като ERP (ЕРП) системи, предоставя на ръководството на компанията критични данни за вземането на решения. Повечето информационни системи в бизнес организациите се нуждаят от цял отделен екип или отдел за тяхната поддръжка – софтуер, база данни, хардуер и нови разработки, хардуер и нови разработки. ERP (ЕРП) системите обхващат всички нива на фирмата или бизнес организацията.

Характеристики на ERP (ЕРП) системите
В центъра на всяка една ERP (ЕРП) система е базата данни и инструментите нужни за отчитане, събиране и коригиране на информацията. Инструментите на всяка една ERP (ЕРП) система позволяват на потребителите или мениджмънта да търси, извлича, експортира и манипулира намиращата се в базата данни информация. Много често инструментите на ERP (ЕРП) системата позволява на потребителите да експортират данни към други елементи на управленската система или към външни бизнес и офис приложения като Excel спредшиитове. Повечето ERP (ЕРП) системи и приложения контролират ежедневните дейности на бизнеса – работните заплати, вземания от клиенти, задължения към доставчици и снабдяване. Характерно за добрите ERP (ЕРП) системи е отделните им модули, които обхващат всички аспекти на почти всеки вид бизнес, да бъдат тясно интегрирани и взаимосвързани.

Цели на ERP (ЕРП) системите
Целите на всяка една бизнес информационна система – ERP (ЕРП) са да подобри комуникацията и връзките между служителите, да пренася комплексна информация в рамките на фирмата, да предостави обективна система за събиране и акумулиране на данни, да намали разходите на компанията със съкращаване ръчния труд и да подпомогне менидърите на фирмата при поставяне на стратегически цели.

Управление или мениджмънт чрез цели
ERP (ЕРП) системите не само позволяват генерирането на подробни очети за изпълнение на дейностите в бизнес организацията, но служат и като инструмент за ръководене на фирмата чрез поставяне на конкретни бизнес цели. Разнообразието от показатели включени в очетите на ЕРП системите предоставят възможността на мениджърите на фирмата да изградят структура от цели, които да бъдат преследвани от техните подчинени (служители). Тези бизнес цели трябва да имат следните неизменни характеристики – да бъдат: конкретни, измерими, съгласувани, реалистични и ограничени във времето (с краен срок). Сигурно се питате как точно тази функционалност на ЕРП системите помага на мениджмънта и бизнес организацията като цяло? Всичко това се постига чрез отчетите, които са най-важната част на всяка една ЕРП (управленска) система, и които са изпълнени с ключови показатели, които могат да бъдат сравнявани с минали периоди и да се вижда напредъка на фирмата. Така се следи за изпълнение на поставените от мениджмънта на компанията бизнес цели.


Ключови моменти, свързани с темата:Бизнес Форуърд предлага разработване и внедряване на индивидуални методологии за оптимизиране на работната среда.
Свържете се с нас:
office@b-forward.com
тел. +359 2 444 33 66

<< Вижте останалите статии