Структура на организацията и промяна на културата

Анализът на връзката между структурата на една органзиация и промяната на корпоративната култура в нея завсиси от две условия. Първо - корпоративната култура се развива в рамките на дадена организационна структура и второ – организационната структура може да се запази, а организационната култура да се промени, ако мениджмънта промени ролята на служителите в стуктурата.

Промяна на стуктурата по всички нива
Например, ако в компанията мениджърите досега са отговаряли за 5 магазина, те могат да започнат да отговарят за 10.

Промяна в задачите
Друг начин да се промени културата в една организация е да се разпределят експерти от един отдел във вече съществуващи отдели. Така например, може централизираният HR отдел да се реорганизира, така че в разлините големи отдели на компанията да има по един HR специалист на място, който да съветва мениджъра.

Въвличане на служителите
Някои мениджърски екипи прибягват до скужителите, за да сменят корпоративната култура на компанията. Мениджмънта може да представи на общи събрания на работниците нуждата от това компанията да отговаря по-добре на променящите се условия на пазара и да поиска мнението и препоръките на служителите.

Силна организационна култура
Компания, която притежава силна организационна култура може ефективно да смени корпоративната си култура, защото служителите й са добре организирани и са склонни да откликнат на пормяната.
Ключови моменти, свързани с темата:Бизнес Форуърд предлага разработване и внедряване на индивидуални методологии за оптимизиране на работната среда.
Свържете се с нас:
office@b-forward.com
тел. +359 2 444 33 66

<< Вижте останалите статии