Процедури за Качество в Компанията

Когато ръководите професионално малък бизнес или фирма, качеството на продуктите или услугите ви трябва да е главен приоритет. За да може вашата компания да обещае висококачествен продукт или услуга на своите клиенти, гарантирани от качествени стандарти на работа, вие като мениджъри трябва да създадете набор от процедури за контрол на качеството. Много често за постигане на високо качество помага и самото внедряване на ERP (ЕРП) софтуер, който сам по себе си гарантира подобрявне на процедурите на работа и съответно на качеството.

Важност на процедурите за качество и ЕРП софтуер
Служителите се нуждаят от структура на отговорности и писани цели и правила, които да следват, за да могат да достигнат високо качество на труд. Например, ако верига от ресторанти за бързо хранене няма писмени процедури за качество на приготвяните продукти от менюто, най-вероятно крайният продукт (предлаганата храна) ще е с ниско качество. Като мениджър на компанията или отдела, вие също можете да използвате процедури за качествопо отношение на това как да управлявате подчинените си служители. Стриктното спазване на процедури за качество и използването на най-новият бизнес софтуер (ЕРП системи) може да бъде и ключово предимство пред конкурентите, което да се използва дори и при рекламните ви кампании.

Процес на създаване на процедури за качество
Управляващият компанията ръководител трябва да изпълни определен брой стъпки при избора и прилагането на процедури за качество. Първо като мениджър, трябва да сте наясно с реалната обстановка в управляваната от вас компания и каква е нагласата на персонала по отношение на бъдещото въвждане на процедури за контрол на качеството. Следващата стъпка е да изготвите конкретните процедури за контрол на качеството във фирмата. След прилагането на правилата за контрол на качеството в управляваната от вас компания трябва, мениджърите трябва да проследят справянето на служителите с работата и новите условия. Трябва да се следи качеството на крайния продукт или услуга.

Сертифициране на процедурите за качество
ISO е набор от стандарти за управление на качеството, които повечето фирми и компании използват като еталон за своите процедури за качество. Установените стандарти от Световната Организация за Стандартизация (ISO) са разделени по видове индустрии и са приложими за всички компании по света. И така, ако производствено предприятие иска да бъде официално сертифицирано по ISO, то трябва да следва стриктно определените от ISO процедури за производство и дистрибуция на продукти. Това сертифициране дава увереност на клиенти, доставчици и други партньори на компанията, че компанията предлага качествен продукт или услуга.

Решения за внедряване на процедури за качество
Умно решение за всеки един бизнесмен, който няма опит в изработването и налагането на нови процедури, е да сключи договор със специализирана консултантска компания, чиито експерти да го консултират по време на процеса. Бизнес консултантите могат да помогнат на мениджърите на компанията да разберат и използват по-добре системите за контрол на качеството, а също така и да ги съветват по време на бъдещето им използване в работата на компанията.

Видове процедури за контрол на качеството
Компаниите и техните мениджъри трябва да оценяват процедурите за качество по отношение на външни и вътрешни за фирмата фактори. Вътрешното качество засяга качеството на продукта и услугата и как е произведен. Външният контрол на качеството е насочен върху това как компанията доставя крайният продукт или услуга до крайният потребител.
Ключови моменти, свързани с темата:Бизнес Форуърд предлага разработване и внедряване на индивидуални методологии за оптимизиране на работната среда.
Свържете се с нас:
office@b-forward.com
тел. +359 2 444 33 66

<< Вижте останалите статии