Йерархична и Линейна Организационна Структура

Термините линейна и йеррахична структура на бизнес организациите се отнася до начина, по който мениджърите докладват на висшия менидмънт и как контолират своите служители и им делегират права и задължения. Всяка една от двете фирмени структури има своите положителни и отрицателни страни.

Йерархична структура на управление в компания
Йерархичните структури в компании са още познати като „високи“ структури. Този тип бизнес структури се характеризират с голям брой слоеве и нива, които разделят висшите мениджъри и обикновените служители. В този тип фирми, предложение за нововъведение или промяна в организацията, идващот от служител в производството може да трябва да премине през началник смяна, началник цех, началник производство и така докато стигне до директора на предприятието. Най-вероятно, дори между директора на предприятието и главният изпълнителен директор на компанията ще има няколко нива в йеррахията на фирмата. В такъв тип бизнес организации с много нива в йерархичната си структура се стимулира тясна специализация и всяко ниво мениджъри и служители се занимава със строго определени дейности.

Линейна струкура на управление в компанията
Линейната система на управление не разполага с много нива на отговорности, което прави и броя на началници и мениджъри ограничен. Много често между служителят във фирмата и директора може да има само едно ниво, което да ги дели. Все пак имайте предвид, че линейната и йеррахична структури са условни понятия. При решението какъв тип структура на менидмънт да се изгради във фирмата трябва да се вземе под внимание големината на бизнес организацията. Затова при анализ на структурата на компания, тя трябва да бъде сравнявана с организации със сходни размери и икономически отрасъл. Това което може да се счете за „висока“ организация при търговска верига с 20 магазина, то ако веригата се разрасне до 100 магазина и запази същата структура ще е по-скоро „линейна“.

Предимства на различните видове бизнес структури
Ползите от йеррахичен тип организация са по-добрият контрол върху работния процес в компанията. В бизнеси и сфери, където грешките са критични се наблюдава тендеция да се налагат по-скоро йерархични структури. Например, военните са характерен пример за много висока организация. От друга страна линейните структури помагат да се изгради екипен дух сред служителите на компанията и организацията. При този тип организации информацията се пренася много по-бързо между отделните нива и така заповедите и решенията на висшия мениджмънт биват прилагани много бързо в реалната работа на работниците.

Недостатъци на различните видове бизнес структури
Компаниите с йерархична структура на управление имат лошата слава на фирми демотивиращи своите служители. Когато има 8 нива, които трябва да преминете за да станете топ мениджър е много лесно да се обезкуражите и откажете след определн момент. В допълнение, висшият менидмънт може да не успее да вземе бързи и правилни рещения в критични ситуации, тъй като важни детайли и информация достигат бавно до него. От друга страна, линейните (плоски) организации могат да превърнат мениджърите си в шефове на всички и в същото време реално на никой. Ако един супервайзор във фирма с линейна структура трябва да контролира и съблюдава производството на 5 различни артикула, той може никога да не успее да стане експерт по производството на нито един от тях!Ключови моменти, свързани с темата:Бизнес Форуърд предлага разработване и внедряване на индивидуални методологии за оптимизиране на работната среда.
Свържете се с нас:
office@b-forward.com
тел. +359 2 444 33 66

<< Вижте останалите статии