Разликата между ръководителите и мениджърите

Лидерството в една компания е жизнено важно за оцеляването й. Мениджърите също могат да имат важна роля в компанията, но лидерите и лидерските качества на ръководителят са от ключова важност.

Надзорни задачи
Ролята на един мениджър в рамките на дадена компания може значително да се отличава от тази на водача. Мениджърите може да са лидери в компанията, но лидерите не е задължително да са и мениджъри. Мениджърите обичайно поемат административни и технически задачи, които зависят от естествеото на работата и обикновено изискват някакви специфични познания, придобити в обучение или практиката. Мениджърите следят за точното и навременно изпълнение на поставените задачи от служителите в компанията.

Лидерство
Макар че мениджърите в компанията може да имат лидерски задачи, лидерите не са назначени буквално на длъжност „лидер“. Това по-скоро са хора, които имат необходимите качества и около които останалите работници естествено гравитират.

Тийм Лидери
Служителите, заемащи официално длъжността „Тийм лидер“ обикновено са служители в рамките на отдела, на които са поверени и отчасти мениджърски функции в раките на отдела. Така те често стоят на два стола – от една страна са колеги и се трудят заедно с останалите служители, а от друга изпълняват мениджърски функции спрямо екипа и дори са ментори или учители на по-неопитните служители.

Оценка
Компаниите могат пълноценно да използват и мениджърите, и лидерите в ракмите на структурата им. Някои служители може да виждат в лицето на някой мениджър човек, чийто рапозреждания трябва да се спазват, без задължително да виждат в негово лице и лидер. Мениджърите придобиват своя статус и роля по силата на назначението им, докато водачите може да получат индиректното признание на колектива на база на умението им да обединяват останалите служители около обща идея или кауза.
Ключови моменти, свързани с темата:Бизнес Форуърд предлага разработване и внедряване на индивидуални методологии за оптимизиране на работната среда.
Свържете се с нас:
office@b-forward.com
тел. +359 2 444 33 66

<< Вижте останалите статии