Отговорност на мениджмънта за намаляване на стреса в работната среда

Освобождаването на стреса и напрежението в работната среда е от полза както за служителите, така и за работодателя, още повече, че обикновено щастливият бизнес е и печеливш бизнес. Ключов момент е да се предотвратят ситуациите, които могат да причинят стрес - излишният стрес в работата е ненужен и вреден за фирмата и бизнеса.

Парична полза за бизнеса
Работодателят носи отговорност както към себе си, така и към служителите си да „отвежда“ стреса в страни от работата. Въпреки че в краткосрочна перспектива това може да струва повече от финансова гледна точка, в дългосрочна е по-вероятно да доведе до спестяване на средства за фирмата. Служителите ще идват с желание на работа, няма да симулират болест или да си търсят други оправдания, за да не идват на работа. Те ще са щастливи и по-производителни, а от там и разходите на компанията за осигуровки както и загубите от отсъствия ще намалеят. Това от своя страна, ще позволи на фирмата да преразпредели средства и да предложи на служителите си повишения и повече бонуси.

Правна полза
Работодателят е длъжен да спазва закона. Освен всичко друго, това също помага да се намали стреса в работната среда. Примерен източник на стрес в работата е сексуалният тормоз. Работодател, който има ясно изградени правила срещу подбни злоупотреби и ги спазва, изгражда култура на поведение у служителите си и в крайна сметка печели от това. Това е печеливш ход както за служителите, така и за работодателя. Служителите също пестят от това, че не се налага да се въвличат в дълги и тежки съдебни дела.

Ползи за здравето на мениджъри и служители
Работодателят е морално, а понякога и законово задължен да се грижи за физическото и психическо здраве на служителите си. Всяка фирма трябва да стриктно да следва правилата за сигурност като например тези за работа с машини, почивки, евакуация при пожар. Работодателят също така трябва да осигури подходящо работно място за служтелите си - такова което е чисто и не представлява опасност за здравето им.

Гъвкавост
Работодателят има полза от това служителите му да се трудят в среда възможно най-много лишена от всякакви стресови фактори извън обичайната дейност. Важно е своевременно да се открият тези източници на стрес и да се отстранят. За целта компанията може да използва тестове или анонимни анкетни карти. Освен това фирмата може да предложи по-гъвкави схеми като например да разреши на служителите си да работят при нужда от дома си или пък да предложи гъвкаво работно време, давайки по този начи повече свобода на работниците си.

Ключови моменти, свързани с темата:Бизнес Форуърд предлага разработване и внедряване на индивидуални методологии за оптимизиране на работната среда.
Свържете се с нас:
office@b-forward.com
тел. +359 2 444 33 66

<< Вижте останалите статии